Algemene voorwaarden

1. OPSTELLING VAN DE OVEREENKOMST
a. Deze algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de respectieve verplichtingen van de ondertekenende partijen regelt, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Zij worden geacht aanvaard te zijn door de koper, zelfs wanneer zij in tegenspraak zouden zijn met diens algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.
b. De prijzen en voorwaarden van onze offertes zijn vrijblijvend. Een bestelling vormt slechts een verplichting voor Essing Performance Center nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft. Indien een bestelling niet uitgevoerd kan worden, heeft Essing Performance Center het recht om deze te annule ren. Hij is in een dergelijk geval niet verplicht tot de betaling van een schadevergoeding. Het feit dat de koper onze voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen zou hebben, ontslaat hem geenszins van de toepassing ervan.

2. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte goederen blijven eigendom van Essing Performance Center zolang de koper de verkoopprijs en de eventuele verwijlinteresten niet integraal betaald heeft. Hetzelfde geldt voor de gebruikslicentie van een programma of overige software van Essing Performance Center.

3. LEVERINGSTERMIJN
De leverings- en uitvoeringstermijnen die gegeven en eventueel bevestigd worden, zijn louter indicatief en worden niet gewaarborgd. De niet-naleving ervan verleent de koper bijgevolg niet het recht om eender welke rechtsmiddelen aan te wenden of een schadevergoeding te vorderen.

4. VERVOER EN OPSLAG VAN HET MATERIAAL
a. Alle risico’s van welke aard dan ook waaraan de verkochte of door de koper aan Essing Performance Center toever trouwde goederen blootgesteld worden terwijl ze vervoerd worden of opgeslagen zijn, zijn ten laste van de koper, onge acht de overeengekomen modaliteiten. De herstellingen, wijzigingen of andere werkzaamheden worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en voor risico van de koper.
b. Er wordt geen enkele klacht wegens ontoereikende verpakkingen aanvaard.

5. INSTALLATIE VAN HET MATERIAAL
Het monteren, het in gebruik nemen desbetreffende electronica, de opleiding van het personeel, enz. maken geen deel uit van de verplichtingen van Essing Performance Center. Indien om dergelijke prestaties verzocht wordt, zullen zij aangerekend worden volgens het geldende tarief.

6. WAARBORG OP HET MATERIAAL
a. Essing Performance Center verleent op de verkochte goederen twee jaar waarborg, te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling ervan, tegen alle materiaalgebreken of constructiefouten.
b. Deze waarborg kan voor Essing Performance Center slechts leiden tot de verplichting om het als gebrekkig erkende onderdeel naar eigen keuze te herstellen of te vervangen. Een dergelijke tussenkomst gebeurt op een door Essing Performance Center gekozen plaats.
c. Alle port-, verplaatsings- en verpakkingskosten als gevolg van een tussenkomst onder waarborg, zijn ten laste van de koper.
d. Elke tussenkomst onder waarborg waarom door de koper verzocht wordt en die door fout gebruik veroorzaakt wordt of waarvan de nutteloosheid blijkt, wordt aangerekend volgens het geldende tarief.
e. De waarborg vervalt van rechtswege wanneer de koper overgaat of laat overgaan tot herstellingen of wijzigingen van welke aard dan ook zonder het voorafgaande akkoord van Essing Performance Center.
f. Essing Performance Center is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan een gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik of gebrek aan toezicht.
g. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de waarborgperiode leidt niet tot een verlenging van deze periode.

7. BETALING
a. De betalingen gebeuren op het domicilie van Essing Performance Center, vooraf per girale transactie of direct na voltooing der werkzaamheden, contant en zonder korting, waarbij alle rechten en kosten ten laste zijn van de koper. Essing Performance Center verzaakt niet aan dit recht wanneer hij een wissel trekt op de koper of eender welke andere betaalmiddelen aanvaardt.
b. Het indienen van een klacht van eender welke aard ontslaat de koper niet van de plicht om de eventueel overeengeko- men betalingstermijnen te respecteren.
c. Bij niet-betaling worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten aangerekend volgens de wettelijke ren tevoet vermeerderd met 2% tot de volledige betaling, waarbij elke begonnen maand integraal meegerekend wordt.
d. In geval van niet-betaling wordt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekstelling een forfaitaire vermeerdering van 10% van de nog verschuldigde bedragen toegepast, met een minimum van € 200,–, terwijl alle door de koper aan Essing Performance Center verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar worden.

8. ANNULERING VAN DE VERKOOP
a. Ingeval de koper nalaat één van zijn verplichtingen na te komen en meer bepaald in geval van niet-betaling, wordt de verkoop van rechtswege geannuleerd na het verstrijken van een termijn van acht dagen, meegedeeld aan de koper bij ter post aangetekende brief waarin hij aangemaand wordt zijn verplichtingen na te komen.
b. In dit geval heeft Essing Performance Center het recht om bij wijze van forfaitaire vergoeding van de geleden schade, een schadevergoeding ten bedrage van 30% van de verkoopprijs te vorderen, waarbij de gestorte voorschotten op deze schade vergoeding toegerekend worden.

9. BEPERKING VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN
In geval Essing Performance Center tegenover de koper gehouden zou zijn tot de betaling van een schadevergoeding om welke reden dan ook, blijft deze beperkt tot het herstel van de schade die naar behoren door de koper aangetoond werd. De schadevergoeding kan in geen geval meer dan 10% van de verkoopprijs bedragen.

10. AFWIJKINGEN
Toename in extra vermogen en/of de door ons gestelde besparing van het brandstofverbruik zoals vermeldt op onze website, dient slechts ter indicatie. Waarden verschillen in de praktijk per voertuig, type motor en aard der werkzaamheden. Het staat Essing Performance Center vrij om tot 5 % onder- en bovenmarge toe te passen op al haar werkzaamheden. Afwijkingen binnen deze marges leiden niet tot recht op schadevergoeding of koopprijsvermindering.

11. RECHTBANKEN
De rechtbanken van het grondgebied waar de maatschappelijke zetel van Essing Performance Center gevestigd is op het ogenblik dat een geschil aanhangig wordt gemaakt, zijn bevoegd om zich – zelfs in kortgeding – uit te spreken over alle geschillen.